Krijtbord logo Mooi met Letters Krijtbordbelettering voor krijtborden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Partijen: Mooi met Letters en de opdrachtgever van een product.
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
 • Opschortingsrecht. Met opschortingsrecht wordt bedoeld dat als een partij zich niet aan de afspraak kan houden, de andere partij zijn verplichtingen kan uitstellen.
 • Retentierecht. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een roerend goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald.

Mooi met Letters
Andrea Wouters-Geldof
Sint Laurenslaan 24
4333LH Middelburg
KvK nr. 77088352

E-mailadres: info@mooimetletters.nl.

Download hier de Algemene Voorwaarden. (Pdf)

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mooi met Letters.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Mooi met Letters zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 • Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Mooi met Letters zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

 • Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Mooi met Letters slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5. Prijzen

 • Alle prijzen die Mooi met Letters hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw & eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 • Alle prijzen die Mooi met Letters hanteert voor de diensten en producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mooi met Letters te allen tijde wijzigen.

 • Partijen komen voor een dienstverlening door Mooi met Letters een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 • Mooi met Letters heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mooi met Letters prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

6. Betalingen en betalingstermijn

 • Mooi met Letters mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 30% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 • De opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

 • Mooi met Letters behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 • In geval van wanbetaling door de opdrachtgever volgt Mooi met Letters de wettelijke incasso procedure. 

7. Recht van reclame

 • Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Mooi met Letters gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 • Mooi met Letters roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 • Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Mooi met Letters, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9. Retentierecht

 • Mooi met Letters kan een beroep doen op het retentierecht en in dat geval producten van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mooi met Letters heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Mooi met Letters.

 • Mooi met Letters is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht.

10. Verrekening

De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Mooi met Letters te verrekenen met een vordering op Mooi met Letters.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • Mooi met Letters blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van Mooi met Letters op grond van wat voor met Mooi met Letters gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 • Tot die tijd kan Mooi met Letters zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 • Voordat het eigendom is overgegaan op de opdrachtgever, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 • Indien Mooi met Letters een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mooi met Letters het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

12. Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 • Levering vindt plaats door Mooi met Letters, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mooi met Letters het recht om de verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de opdrachtgever een verlate levering niet aan Mooi met Letters kan tegenwerpen.

Levertijd

 • De door Mooi met Letters opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Mooi met Letters door Mooi met Letters schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Mooi met Letters niet binnen 30 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

13. Verpakking & verzending

 • Transportkosten met dienstdoende verzekeringen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 • Indien de opdrachtgever zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mooi met Letters, bij gebreke waarvan Mooi met Letters niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

14. Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mooi met Letters enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De afbeeldingen en teksten zijn met de hand gemaakt. Er kunnen verschillen in zitten t.o.v. de offerte.

 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

15. Uitvoering van de overeenkomst

 • Mooi met Letters voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 • Mooi met Letters heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Mooi met Letters tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 • Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Mooi met Letters tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

16. Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 • De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mooi met Letters.

 • De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 • Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Mooi met Letters de betreffende bescheiden.

 • Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mooi met Letters redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

17. Intellectueel eigendom

 • Mooi met Letters behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mooi met Letters (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

18. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Mooi met Letters tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mooi met Letters geleverde producten en/of diensten.

19. Klachten

 • De opdrachtgever dient een door Mooi met Letters geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Mooi met Letters daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 • De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mooi met Letters in staat is hierop adequaat te reageren.

 • De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mooi met Letters gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

20. Ingebrekestelling

 • De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mooi met Letters.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Mooi met Letters ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

21. Aansprakelijkheid

 • Mooi met Letters is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 • Indien Mooi met Letters aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 • Mooi met Letters is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 • Indien Mooi met Letters aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Afbeeldingen worden met de hand getekend en er kunnen dan ook verschillen in zitten.

 • Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Mooi met Letters vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

22. Recht op ontbinding

 • De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mooi met Letters toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 • Is de nakoming van de verplichtingen door Mooi met Letters niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mooi met Letters in verzuim is.

 • Mooi met Letters heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mooi met Letters kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

23. Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mooi met Letters in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Mooi met Letters kan worden toegerekend in een van de wil van Mooi met Letters onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mooi met Letters kan worden verlangd.

 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, buitenaardse invasie, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mooi met Letters 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mooi met Letters er weer aan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 • Mooi met Letters is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

24. Wijzigingen

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 • Mooi met Letters is ten alle tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mooi met Letters zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

Overgang van rechten

 • Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mooi met Letters.

 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

25. Gevolgen nietig- of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mooi met Letters bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

26. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mooi met Letters is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.